Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie

 

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.osir.sulechow.pl

Data publikacji strony internetowej: maj 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: maj 2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-15
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-02-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jarosław Chlebek, sport@osirsulechow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 981 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie, ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: sekretariat@sosirsulechow.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie, ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów

Do budynku prowadzą 4 wejścia: dwa jako wejście główne od strony ul. Judyma w Sulechowie oraz dwa od strony stadionu, z czego jedno dostępne jest dla użytkowników (szatnia Piłkarska).
Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku .
Po wejściu do budynku głównym wejściem z prawej strony znajduje się Sekratariat. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
W Sekretariacie znajduje się stanowisko, przy którym obsługiwane są osoby ze szczególnymi potrzebami (np. osoby mające trudności w poruszaniu się). Osoby takie mogą liczyć na kontakt z pracownikiem jednostki, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika sekretariatu.
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 725 048 000.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W  budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym oznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 

Wniosek lub żądanie zapewnienia dostępności

Aby złożyć wniosek lub żądanie  zapewnienia dostępności możesz skorzystać z gotowego wzoru, który jest zamieszczony na końcu tej strony. Jeśli wolisz napisać samodzielnie pamiętaj, aby Twój wniosek lub żądanie zawierało wszystkie ważne informacje:

 • Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
 • Rodzaj bariery (jeśli to możliwe - opisz krótko problem lub wstaw link
  z materiałem, który jest niedostępny cyfrowo)
 • Napisz w jaki sposób mamy się z Tobą kontaktować (podaj adres do korespondencji, numer telefonu lub adres mailowy)
 • Napisz jaki sposób zapewnienia dostępności będzie dla Ciebie najlepszy (jeżeli dotyczy).

W jaki sposób złożyć wniosek lub żądanie?

Wniosek lub żądanie możesz złożyć:

 • pocztą tradycyjną, na adres:  Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" , ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów
 • mailem na adres: sekretariat@osirsulechow.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 725048000
 • ePUAPem

Podstawa prawna

 • Artykuł 6, punkt 1 lub 3 oraz artykuł 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Artykuł 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Wniosek lub żądanie zapewnienia dostępności OSiR "Sulechowianka" w Sulechowie

 

Dokumenty

10‑01‑2023 10:11:07
Dokumenty:
Plik docx wniosek lub żądanie zapewnienia dostępności UM Sulechów.docx
10‑01‑2023 10:11:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek lub żądanie zapewnienia dostępności UM Sulechów.pdf
10‑01‑2023 10:11:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2024 13:12:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie